Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Α΄ Κύκλου Επιλογής

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής - ΕΒΕΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5071100 και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των υποβαλλόμενων αιτήσεων που κατατέθηκαν μέχρι 31/10/2022, δημοσιοποίησης του Προσωρινού Μητρώου Ωφελούμενων, αξιολόγησης των ενστάσεων που υπεβλήθησαν και επαναβαθμολόγησης των αιτήσεων ανακοινώνεται ο κάτωθι κατάλογος (Οριστικό Μητρώο Ωφελουμένων) που περιλαμβάνει τους επιτυχόντες κατά φθίνουσα σειρά.

Footer Image