Διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων

Υποβολή αίτησης

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο πρέπει να συμπληρώσει  και να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του Φορέα https://training1.acci.gr/, στη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής».

Κάθε Αίτηση χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).

 Η ένταξη στο Μητρώο Ωφελούμενων πραγματοποιείται ως εξής:

 1. Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης  και των  απαραίτητων δικαιολογητικών ηλεκτρονικά.
 2. Ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω.
 3. Οριστικοποίηση της αίτησης.

Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων για τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής.

Σημειώνεται ότι η «Αίτηση συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων αυτής, μετά την υποβολή της.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η δηλώνει συμμετοχή στο Πρόγραμμα και έχει τη δυνατότητα να προεπιλέξει στην αίτησή του/της ένα ή περισσότερα θεματικά αντικείμενα κατά σειρά προτίμησης, και να συμμετέχει σε ένα από αυτά, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα της εξατομικευμένης επαγγελματικής Συμβουλευτικής (όπως περιγράφεται στην ενέργεια της Συμβουλευτικής). Σε κάθε περίπτωση η οριστική επιλογή θεματικού αντικειμένου κατάρτισης θα προκύψει από την τελική διαμόρφωση των τμημάτων κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις εκπαιδευτικές ανάγκες του υποψηφίου όσο και τις εκροές της εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης.

Η μη ορθή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ή/και η ελλιπής ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.

Η μη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ  της ηλεκτρονικής αίτησης εντός του διαστήματος που προβλέπει η Πρόσκληση, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση ανάρτησης και υποβολής λανθασμένων ή ελλιπών δικαιολογητικών. Ο κάθε υποψήφιος  έχει την αποκλειστική ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και την ορθότητα των στοιχείων της αίτησης και των δικαιολογητικών Ο έλεγχος των στοιχείων της αίτησης και των δικαιολογητικών που αναρτά στο πλαίσιο της αίτησης, πραγματοποιείται μία (1) φορά συνολικά όταν κλείσει οριστικά η Πρόσκληση.

Ημερομηνία ΈναρξηςΗλεκτρονικής Υποβολής: 20/2/2024

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι 27/2/2024 και ώρα 23:59

Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του πλήθους των ωφελούμενων που ορίζει η παρούσα Πρόσκληση, το ΕΒΕΑ έχει τη δυνατότητα να προβεί σε παράταση της προθεσμίας.

 

 

Υποβολή δικαιολογητικών

Δικαιολογητικά κατά την κατάθεση της ηλεκτρονικής αίτησης

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναρτώνται ψηφιακά, στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής αίτησης των δυνητικά ωφελούμενων, στην ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα https://training1.acci.gr/, από 20/2/2024 μέχρι 27/2/2024 και ώρα 23:59.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά και γίνονται αποδεκτά σε ευκρινή σαρωμένα αρχεία (σε μορφή PDF ή εικόνας) των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

 

 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αναρτήσουν ψηφιακά οι ενδιαφερόμενοι, στα αντίστοιχα πεδία, είναι:

 1. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας (δύο όψεων)
 2. Αντίγραφο της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό σημείωμα) του φορολογικού έτους 2022 (δηλαδή για το εισόδημα που αποκτήθηκε το 2022)  
 3. Αποδεικτικό Εκπαιδευτικού επιπέδου (Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα)
 4. Υπεύθυνη δήλωση (ΥΔ) ψηφιακά υπογεγραμμένη από το www.gov.gr ή ΥΔ θεωρημένη από δημόσια αρχή, η οποία θα απευθύνεται στο ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒΕΑ), στην οποία να δηλώνει ότι:
  • Α.Αποδέχεται το σύνολο των Όρων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα,
  • Β.Την ημέρα υποβολής της αίτησης είναι εργαζόμενος του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας  με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εποχικά εργαζόμενος/η, στην επιχείρηση με επωνυμία «................» και ΑΦΜ «............»,
  • Γ.Τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων
 5. Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον “International Bank Account Number” (IBAN), στον οποίο θα είναι κύριος δικαιούχος ο/η Αιτών/ούσα.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων καθώς και της διαδικασίας ανάρτησης των απαιτούμενων από την παρούσα δικαιολογητικών, δημιουργείται το Μητρώο ωφελούμενων.

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να αναρτήσει ο ωφελούμενος μετά την αρχική επιλογή του

Ο ωφελούμενος, αφού έχει επιλεγεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, πρέπει να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά, με τα οποία θα αποδεικνύεται η εργασιακή κατάστασή του κατά την χρονική στιγμή εισόδου στο πρόγραμμα, δηλαδή την ημέρα της 1ης συνεδρίας συμβουλευτικής. Η προσκόμιση αυτών των στοιχείων, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και πιστοποιηθεί πριν την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος. Η μη ορθή και πλήρης υποβολή των κατωτέρω στοιχείων, καθώς και η μη πιστοποίηση, καθιστά μη επιλέξιμο τον συμμετέχοντα και δεν του καταβάλλεται τόσο το εκπαιδευτικό επίδομα, όσο και η βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Για τους Εργαζόμενους:

Πριν την 1η συνεδρία συμβουλευτικής, o ωφελούμενος πρέπει να αναρτήσει το Ε4 (πίνακας προσωπικού) και τυχόν τροποποιήσεις του. Σε περίπτωση που κάποιος είναι νεοεισερχόμενος υπάλληλος τότε πρέπει να αναρτήσει το Ε3 (αναγγελία πρόσληψης). Όταν το ωράριο του εργαζόμενου είναι κυλιόμενο πρέπει να επισυνάπτεται και ο πίνακας με το ωράριο του, καθώς και κάθε τροποποίησή του.

Εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση της 1ης συνεδρίας συμβουλευτικής o ωφελούμενος οφείλει να αναρτήσει ένα από τα παρακάτω αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης, με το οποίο τεκμηριώνεται η εργασιακή του κατάσταση κατά την ημερομηνία έναρξης της 1ης συνεδρίας συμβουλευτικής:

 1. Βεβαίωση εργοδότη (η οποία να αποδεικνύει ότι ο ωφελούμενος ήταν εργαζόμενος την ημερομηνία της 1ης συμβουλευτικής).
 2. Απόδειξη πληρωμής (του μηνός κατά τον οποίο έγινε η 1η συμβουλευτική).
 3. Αντίγραφο ΑΠΔ (του μηνός κατά τον οποίο έγινε η 1η συμβουλευτική).

  Εναλλακτικά: Εάν δεν είναι δυνατή η υποβολή ενός εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών, τότε δίνεται η δυνατότητα να αναρτήσει Υ/Δ (από το gov.gr ή θεωρημένη από δημόσια αρχή) στην οποία ο ωφελούμενος θα δηλώνει ότι «ήμουν εργαζόμενος κατά την ημέρα της 1ης συμβουλευτικής και η εταιρεία στην οποία απασχολούμαι ανήκει στον ιδιωτικό τομέα», με την προϋπόθεση ότι έως πριν την καταβολή του εκπαιδευτικού του επιδόματος θα πρέπει να αναρτήσει τον Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισής του ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι κατά την ημέρα εισόδου του στο Πρόγραμμα (ήτοι κατά την ημερομηνία της 1ης συμβουλευτική) ήταν εργαζόμενος σε  επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας.

  Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που κατά την 1η ημέρα εισόδου στο πρόγραμμα, η σύμβαση  του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα έχει τεθεί σε αναστολή, λόγω των έκτακτων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του Covid-19, ο υποψήφιος δύναται να αναρτήσει μόνο την αναστολή της σύμβασης εργασίας του (βεβαίωση από ΕΡΓΑΝΗ για την απόδειξη της εργασιακής κατάστασης, εφόσον η ημερομηνία εισόδου είναι εντός της χρονικής περιόδου της υπαγωγής στο καθεστώς).

Για τους Εποχικά Εργαζόμενους:

Οι εποχικά εργαζόμενοι, που βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας, θα πρέπει να αναρτήσουν:

 1. Βεβαίωση ανεργίας στην οποία θα αποδεικνύεται η υπαγωγή τους σε καθεστώς ανεργίας κατά την είσοδο στο πρόγραμμα (ήτοι κατά την ημερομηνία της 1ης συμβουλευτικής) ή Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) ή Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου  (Ε7) ΚΑΙ
 2. Βεβαίωση εποχικότητας από την επιχείρηση ή αντίγραφο της ΄ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ΄, στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό εποχικό επίδομα είτε πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα Επαγγέλματα Επιχειρήσεων που λειτουργούν εποχικά)

Επίσης, όλοι οι ωφελούμενοι οφείλουν να αναρτήσουν Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) ή άλλο έγγραφο της Τράπεζας με εμφανή τον "International Bank Account Number" (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριοι Δικαιούχοι οι ίδιοι, για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Σημαντική Σημείωση:

Α) Τα έντυπα Ε4, Ε3, Ε6 και Ε7 μπορούν να εκδοθούν από τον εργαζόμενο από το https://employees.yeka.gr/ με τους κωδικούςtaxisnet

Β) Η βεβαίωση προϋπηρεσίας εκδίδεται στη διεύθυνση https://apps.ika.gr/eCertRegistered/ με ταυτοποίηση στοιχείων TAXISNET ή κωδικούςΕΦΚΑ

Γ) Επισημαίνεται ότι δύναται για το σύνολο των εγγράφων / αρχείων που θα πρέπει να υπογράψει ο ωφελούμενος στο πλαίσιο συμμετοχής του στο έργο (εφόσον έχει επιλεγεί) – μεταξύ των οποίων το Συμφωνητικό με τον Φορέα καθώς και τα δελτία Εισόδου / Εξόδου, να χρησιμοποιούνται ψηφιακά ισοδύναμα αυτών (π.χ. ψηφιακή υπογραφή, επιβεβαίωση μέσω συστημικής αυτοματοποιημένης διαδικασίας που θα εξασφαλίζει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας, ΥΔ μέσω gov.gr, κ.ο.κ).


Footer Image