Σύνοψη Πρόσκλησης

Το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΒΕΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αττική 2021-2027», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής - ΕΒΕΑ» με κωδικό ΟΠΣ 6004202, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 330/07-02-2024 (ΑΔΑ: 9Η7Ξ7Λ7-ΗΙ7) Απόφαση Ένταξης της Πράξης, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «Αττική». Η εν λόγω Πράξη είχε αρχικά ενταχθεί στο Ε.Π. Αττική 2014-2020 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 766/03-03-2021 (6ΗΒΘ7Λ7-Ν3Ε) Απόφασης Ένταξης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5071100 και χαρακτηρίστηκε ως μεταφερόμενη (κατηγορία 6) στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 σύμφωνα με το "ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ" του Ε.Π. "ΑΤΤΙΚΗ".

Η Πράξη με τίτλο «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής - ΕΒΕΑ», αποτελεί μία ολοκληρωμένη προσπάθεια παρέμβασης μέσω της παροχής υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων σε εργαζόμενους επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης.

Ειδικότερα, η Πράξη απευθύνεται σε 1500 εργαζομένους επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους που θεωρούνται απαραίτητες για την προσαρμογή τους στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Π.Σ.Ε.Ε.), στις αλλαγές της τοπικής αγοράς εργασίας (τεχνολογικές, περιβαλλοντικές) και στο νέο αναπτυξιακό περιβάλλον της Περιφέρειας Αττικής.

Η Πράξη χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -EKT) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Το σύνολο των ενεργειών της Πράξης (Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση) θα υλοποιηθούν σύμφωνα με:

  • Την με Α.Π. 79732/27.07.2020 (ΑΔΑ: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΠ-ΘΞΔ) εγκύκλιο με θέμα «-Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)» της Γ.Γ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του Γ.Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης και του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, που εκδόθηκε από την ΕΥΣ ΕΚΤ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ καθώς επίσης και τωνπαραρτημάτων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης i) : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ, ii): Υποχρεώσεις Δικαιούχων πράξεων ΕΚΤ, iii) Ειδικοί όροι για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης εργαζομένων και την πιστοποίηση των ωφελουμένων, iv) Κατευθυντήριες Οδηγίες Υποχρεωτικής Εφαρμογής όταν η υλοποίηση των Προγραμμάτων Κατάρτισης γίνεται με τη Μέθοδο της Τηλεκατάρτισης).
  • To με Α.Π. 102768/1.10.2020 (ΑΔΑ:60Ψ746ΜΤΛΡ-ΨΓΚ) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ με θέμα «Διευκρινιστικές ερμηνευτικές οδηγίες εφαρμογής της εγκυκλίου με αρ. πρωτ. 79732/27.7.2020 “Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) (ΑΔΑ: 6ΨΠΨ46ΜΤΛΡ-ΘΞΔ)”».

 

Εκπαιδευτικά Επιδόματα

Τα επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι καταρτιζόμενοι ικανοποιούν τους όρους και τις απαιτήσεις συμμετοχής και επιλεξιμότητας βάσει του προγράμματος, καθώς επίσης και έχουν συμμετάσχει και ολοκληρώσει υποχρεωτικά:

  • τις προβλεπόμενες συνεδρίες της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής,
  • την Κατάρτιση
  • τη διαδικασία πιστοποίησης.

Οι συμμετέχοντες στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5€) μικτά ανά ώρα κατάρτισης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις, με την προϋπόθεση πως έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης. Σε περίπτωση πραγματοποίησης απουσιών και μέχρι του ανώτατου επιτρεπτού ορίου, η αμοιβή των καταρτιζόμενων μειώνεται κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις μη πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης. Συνεπώς το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο: Ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος x 5,00 € (η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι : 80 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 400,00 €).

Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10% ή του 20% επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν υπερβεί τα μέγιστα όρια επιτρεπτών απουσιών που περιγράφονται ανωτέρω, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Footer Image