Δικαίωμα Συμμετοχής – Επιλογή Ωφελούμενων

Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας, οι οποίοι εργάζονται εντός της Περιφέρειας Αττικής και πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης.
 • Διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).

Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή  και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

Αποκλείονται από το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα όσοι είναι:

 • Εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα (Ευρύτερος Τομέας Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού) και αυτών που εποπτεύονται από την Γενική Κυβέρνηση και αναφέρονται στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Στατιστικές - ELSTAT (statistics.gr).
 • Αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής,
 • Άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

 

Τυπικά Κριτήρια Αποκλεισμού - Επιλεξιμότητας (on / off)

Στο στάδιο της αίτησης

Για να μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει αίτηση που θα ληφθεί υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης – μοριοδότησης θα πρέπει να:

 • Είναι εργαζόμενος των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας:
  1. Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους η Μερικής Απασχόλησης, Αορίστου η Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβανομένης της εποχικής απασχόλησης),
  2. Ως αμειβόμενος/η με ποσοστό υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 54 του νόμου 2224/94.
 • Είναι από 18 ετών έως 64 ετών.
 • Διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).

Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα, καθώς και εκείνοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

 

 

Στο στάδιο της εισόδου στο πρόγραμμα

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται, τόσο κατά τη χρονική στιγμή που υποβάλλουν αίτηση όσο και όταν εισέρχονται  επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στη δράση λογίζεται η 1η ημέρα έναρξης της Συμβουλευτικής).

Για την απόδειξη της παραπάνω προϋπόθεσης ο καταρτιζόμενος θα αναρτήσει την ίδια ημέρα στο ηλεκτρονικό σύστημα, αποδεικτικό ότι είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, τις  συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Μοριοδοτούμενα Κριτήρια Επιλογής

Στον επόμενο πίνακα παρατίθεται η καταγραφή των κριτηρίων επιλογής που βαθμολογούνται βάσει των στοιχείων που έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι στην αίτησή τους αρχικά, καθώς και η βαθμολογία που λαμβάνει κάθε κριτήριο. Αναλυτικότερα τα βαθμολογούμενα κριτήρια επιλογής θα αφορούν στο εκπαιδευτικό επίπεδο καθώς και στη συνολική επαγγελματική εμπειρία (ανεξαρτήτως κλάδου)  των δυνητικά ωφελούμενων. Τα παραπάνω κριτήρια επιλογής είναι κοινά σε όλα τα αντικείμενα κατάρτισης και η συνολική βαθμολογία μοριοδότησης κάθε υποψηφίου, προκύπτει από το άθροισμα των βαθμολογουμένων κριτηρίων επιλογής, για την επιλογή στο αντικείμενο κατάρτισης για το οποίο θα υποβάλλει αίτηση συμμετοχής. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι με την προγενέστερη ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης.

A/A

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1

Συνολικό δηλωθέν εισόδημα ατομικό (φορολ. Έτος 2022) (Μέγιστος βαθμός: 15 μόρια)[1]

0 – 12.000,00 €

Τα μόρια υπολογίζονται από τον μαθηματικό τύπο: [ 15-(Ε/1.500) ] Όπου Ε το συνολικό εισόδημα

12.00,01 € - 18.000,00 €

Τα μόρια υπολογίζονται από τον μαθηματικό τύπο: [ 18 – (Ε/1.000) ] Όπου Ε το συνολικό εισόδημα

18.00,01 € και άνω

0

2

Ηλικία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

18 – 29 ετών

5

30 – 45 ετών

8

46 – 64 ετών

10


     


[1] Τα μόρια αυτού του κριτηρίου υπολογίζονται με 2 δεκαδικά ψηφία    Αφορά το συνολικό δηλωθέν εισόδημα (ατομικό) φορολογικού έτους 2022 όπως αυτό αποτυπώνεται στον πίνακα Γ2 της Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) 

Footer Image