Ενέργειες Συμβουλευτικής

Η συμβουλευτική υποστήριξη θα περιλαμβάνει 3 ατομικές συνεδρίες (2 πριν την έναρξη της κατάρτισης και 1 πριν την πιστοποίηση) διάρκειας 45 λεπτών η κάθε μία, που θα έχουν ως αντικείμενο την εργασιακή ενδυνάμωση του ωφελούμενου και την υποστήριξη του, καθ’ όλη τη διάρκεια συμμετοχής του στην Πράξη, από την έναρξη μέχρι το πέρα της.

Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν καινοτόμοι μέθοδοι, τα κατάλληλα εργαλεία και οι κατάλληλες τεχνικές εργασιακής συμβουλευτικής, από εξειδικευμένα στελέχη συμβουλευτικής, για την ενίσχυση των ωφελουμένων και τη βέλτιστη χρήση των «αποθεμάτων» και των ικανοτήτων που διαθέτουν.

Η συμβουλευτική υποστήριξη είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί εναλλακτικά και εξ αποστάσεως (e-counselling). Η εξ’ αποστάσεως υλοποίηση είναι υποχρεωτική σε ειδικές περιστάσεις που απαιτούν κοινωνική αποστασιοποίηση, λόγου χάρη, η υγειονομική κρίση του Covid 19.

Οι συνεδρίες πρόκειται να υλοποιηθούν:

  • Είτε σε αίθουσες, αδειοδοτημένες ως ΚΔΒΜ1 ή/και ΚΔΒΜ2, που εξασφαλίζουν προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους».
  • Είτε εξ αποστάσεως, με τη χρήση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του έργου.

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών θα ανατεθεί στους ωφελούμενους η συμπλήρωση συγκεκριμένων εργαλείων (π.χ. ερωτηματολόγια) μέσω των οποίων θα γίνει προσπάθεια να ανιχνευθούν τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα, οι γνώσεις και οι δεξιότητες, του κάθε συμβουλευόμενου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη συμπλήρωση των εργαλείων σε συνδυασμό με τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις προσδοκίες του εκάστοτε ωφελούμενου και την τρέχουσα κατάσταση αναφορικά με τη προσφορά και ζήτηση δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ο/η ωφελούμενος/η θα υποστηριχτεί από τον/την σύμβουλο στην επιλογή της ειδικότητας που εναρμονίζεται με τις ανάγκες και τις προσδοκίες του/της.

Σημείωση: Λόγω των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και για όσο αυτό κρίνεται απαραίτητο, οι συνεδρίες συμβουλευτικής συστήνεται να υλοποιούνται χωρίς τη φυσική παρουσία των εμπλεκόμενων μερών και χωρίς να απαιτείται η μετακίνηση του συμβούλου ή/και του συμβουλευόμενου (εξ’ αποστάσεως μέθοδος υλοποίησης).

Ενέργειες Κατάρτισης

Για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόληση των ωφελουμένων, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων, καθώς και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η πράξη περιλαμβάνει στοχευμένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 80 ωρών, τόσο σε οριζόντιες όσο και σε εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες.

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου, το περιεχόμενό τους, οι σχετιζόμενες επαγγελματικές ειδικότητες, καθώς και οι εξειδικευμένες (επαγγελματικές) και “οριζόντιες” γνώσεις και δεξιότητες που αναμένεται να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι μετά το πέρας της κατάρτισης (εκπαιδευτικοί στόχοι) καλύπτουν το αντικείμενο των εργασιών, των εργασιακών καθηκόντων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούν κι εξετάζουν τα προβλεπόμενα Σχήματα Πιστοποίησης, τα οποία θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης.

Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις παρακάτω εκπαιδευτικές μεθόδους:

  • Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης
  • Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)
  • Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής δια ζώσης κατάρτισης στην τάξη

H θεωρητική κατάρτιση (στην περίπτωση συμβατικής κατάρτισης) πραγματοποιείται σε αίθουσες που βρίσκονται σε δομές αδειοδοτημένες ως ΚΔΒΜ1 ή/και ΚΔΒΜ2, οι οποίες εξασφαλίζουν  προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους».

Οι τίτλοι των αντικειμένων Κατάρτισης, η διάρκεια της Θεωρητικής Κατάρτισης και το σύνολο των ωρών κάθε προγράμματος, αποτυπώνονται παρακάτω:

Τίτλοι Προγραμμάτων Κατάρτισης - ΠιστοποίησηςΑ/Α   

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

Σύνολο ωρών
κατάρτισης

1

Στέλεχος Διαχείρισης Οργανωσιακής Κουλτούρας και Καινοτομίας

80

2

Ειδικός Digital Marketing και Online Branding στην δημιουργική βιομηχανία

80

3

Πωλητής λιανικού εμπορίου

80

4

Στέλεχος εξαγωγών και διεθνούς εμπορίου

80

5

Ειδικός Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

80

6

Στέλεχος οργάνωσης και διαχείρισης έργου

80

7

Ειδικός Social Media Marketing

80

8

Ειδικός ηλεκτρονικού εμπορίου

80

9

Ειδικός προγραμματισμού διαδικτυακών εφαρμογών (HTML, CSS, JavaScript)

80

10

Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων

80

11

Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας τροφίμων στον αγροδιατροφικό τομέα

80

 

Περιεχόμενο προγραμμάτων κατάρτισης

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νο 1

Στέλεχος Διαχείρισης Οργανωσιακής Κουλτούρας και Καινοτομίας

Σύνολο ωρών θεωρητικής κατάρτισης

80

Εκπαιδευτικές ενότητες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

ΠΗΓΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

ΜΟΡΦΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΩΣΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ - PRIORITY MANAGEMENT

H ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤHN ΕΠΙΧΕΙΡΗΣH

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νο 2

Ειδικός Digital Marketing και On Line Branding στη Δημιουργική Βιομηχανία

Σύνολο ωρών θεωρητικής κατάρτισης

80

Εκπαιδευτικές ενότητες

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ MARKETING

BRANDING ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ MARKETING

H ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (DIGITAL ADVERTISING)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (SOCIAL MEDIA MARKETING)

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ MARKETING

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νο 3

Πωλητής Λιανικού Εμπορίου

Σύνολο ωρών θεωρητικής κατάρτισης

80

Εκπαιδευτικές ενότητες

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ MARKETING

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ MARKETING (MARKETING MIX)

ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νο 4

Στέλεχος Εξαγωγών και Διεθνούς Εμπορίου

Σύνολο ωρών θεωρητικής κατάρτισης

80

Εκπαιδευτικές ενότητες

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ MARKETING

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ MARKETING (MARKETING MIX)

ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νο 5

Ειδικός Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Σύνολο ωρών θεωρητικής κατάρτισης

80

Εκπαιδευτικές ενότητες

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νο 6

Στέλεχος Οργάνωσης και Διαχείρισης Έργου

Σύνολο ωρών θεωρητικής κατάρτισης

80

Εκπαιδευτικές ενότητες

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΥ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ (MS PROJECT)

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νο 7

Ειδικός Social Media Marketing

Σύνολο ωρών θεωρητικής κατάρτισης

80

Εκπαιδευτικές ενότητες

ΒΙΩΣΙΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

SWOT, ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΛΑΝΟ MARKETING, ΠΡΟΒΟΛΗ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΗ,

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΣΤΟΧΟΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ SOCIAL MEDIA

ΤΡΟΠΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ FOLLOWERS ΣΤΑ SOCIAL MEDIA

ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ SOCIAL MEDIA

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νο 8

Ειδικός Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Σύνολο ωρών θεωρητικής κατάρτισης

80

Εκπαιδευτικές ενότητες

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ(E- SHOP)

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (E- SHOP)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (E-SHOP)

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (E- SHOP)

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νο 9

Ειδικός Προγραμματισμού Διαδικτυακών Εφαρμογών (HTML, CSS, JavaScript)

Σύνολο ωρών θεωρητικής κατάρτισης

80

Εκπαιδευτικές ενότητες

HTML

HTML5

CSS

JAVASCRIPT

CMS

DIGITAL MARKETING

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νο 10

Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων

Σύνολο ωρών θεωρητικής κατάρτισης

80

Εκπαιδευτικές ενότητες

HTML

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νο 11

Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Σύνολο ωρών θεωρητικής κατάρτισης

80

Εκπαιδευτικές ενότητες

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (HACCP ΚΑΙ ISO 22000:2005) – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΔΑΤ) & ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΠ)

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ


Ενέργειες Πιστοποίησης

Η πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω της αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους θα παρέχεται με βάση τις τυποποιημένες διαδικασίες και θα πραγματοποιηθεί από συνεργαζόμενους Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων (Φ.Π.Π), οι οποίοι είναι είτε διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης μπορούν να πραγματοποιούνται με διαδικασίες proctoring, οι οποίες θα έχουν διαπιστευθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, οι εξετάσεις πιστοποίησης θα υλοποιούνται υποχρεωτικά με proctoring.

Η πιστοποίηση αφορά συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων του συνόλου των καταρτισθέντων.

Το γνωστικό περιεχόμενο των προγραμμάτων κατάρτισης που προβλέπεται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Πράξης συνάδει με τα κάτωθι Σχήματα Πιστοποίησης καθώς καλύπτει το αντικείμενο εργασιών, εργασιακών καθηκόντων, γνώσεων και δεξιοτήτων που  απαιτούν και  εξετάζουν τα εν λόγω Σχήματα Πιστοποίησης ή ισοδύναμα πρότυπα.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Σχήμα Πιστοποίησης

Στέλεχος Διαχείρισης Οργανωσιακής Κουλτούρας και Καινοτομίας

Στέλεχος Διαχείρισης Οργανωσιακής Κουλτούρας & Συστημάτων Διαχείρισης Χρόνου

Ειδικός Digital Marketing και On Line Branding στη Δημιουργική Βιομηχανία

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικής Προώθησης Εταιρικής Παρουσίας – Social Media Marketing

Πωλητής Λιανικού Εμπορίου

Πωλητής λιανικής

Στέλεχος Εξαγωγών και Διεθνούς Εμπορίου

Πωλητής - Στέλεχος εξαγωγικού - Διεθνούς Εμπορίου (γενικό εμπόριο, με εξειδικεύσεις σε αγροδιατροφικό τομέα ή τρόφιμα, σε τομέα φαρμάκου, σε τομέα αλουμινίου)

Ειδικός Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Στέλεχος Οργάνωσης και Διαχείρισης Έργου

Στέλεχος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων

Ειδικός Social Media Marketing

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικής Προώθησης Εταιρικής Παρουσίας – Social Media Marketing

Ειδικός Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου – E-Commerce (Βασικό επίπεδο)

Ειδικός Προγραμματισμού Διαδικτυακών Εφαρμογών (HTML, CSS, JavaScript)

Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών (Βασικό επίπεδο)

Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων

Τεχνίτης Συντήρησης Εγκαταστάσεων (Βασικό επίπεδο)

Στέλεχος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων (γενικό εμπόριο, με εξειδίκευση στον αγροδιατροφικό τομέα ή τρόφιμα, στον τομέα κρέατος)


Footer Image