ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ (2ΗΣ) ΟΜΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ως Δικαιούχος της Πράξης με τίτλο: «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής - ΕΒΕΑ» με κωδικό ΟΠΣ 6004202 (συνέχεια του 5071100), κάνει γνωστό στους καταρτιζόμενους του Έργου, ότι ολοκληρώθηκε ο απαραίτητος έλεγχος και η καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων στους καταρτιζόμενους της 2ης ομάδας εκπαιδευτικών τμημάτων, αποτελούμενη από τα εξής 11 τμήματα:

 • 1/08
 • 1/09
 • 1/10
 • 1/11
 • 1/12
 • 1/13
 • 1/14
 • 1/15
 • 1/16
 • 1/17
 • 1/18

Σημειώνεται ότι το εκπαιδευτικό επίδομα που καταβάλλεται στους καταρτιζόμενους της Πράξης «Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας Αττικής - ΕΒΕΑ» ανέρχεται σε 400 €. Στο ποσό αυτό υπάρχει παρακράτηση φόρου 20% και παρακράτηση χαρτοσήμου υπέρ τρίτων 3,6%.

Footer Image